ӟечбуръяськон - jechburyaskon
greetings - les salutations

Удмурт кыл English français
... гажаса ӧтиськом
... gajasa etis'kom
welcome ... bienvenue ...
ӟечбур, чырткем - jechbur, chyrtkem hello, hi salut
ӟечбуресь - jechbures' good morning / afternoon
good evening
bonjour
bonsoir
ӟеч изе/кӧлэ - jech ize/kele good night [not formal] bonne nuit [informel]
ӟеч лу - jech lu [person]
ӟеч луэ - jech lue [group]
goodbye, bye au revoir
Мон тонэ яратӥсько - Mon tone yaratïs'ko I love you Je t'aime
Кызьы тынад нимыд? - Kyz'y tynad nimyd? What's your name? Quel est ton nom ?
Мынам нимы - Mynam nimy ... My name is ... Mon nom est ...
ним - nim first name le prénom
фамилия - familiya last name, family name le nom de famille
Туж умой. Тодмо луомы
Tuj umoï. Todmo luomy
Nice to meet you Enchanté
Кыӵе ужъёсыд? - Kyche uj'yosyd? How are you? Comment allez-vous ?
умой - umoï well bien
Кӧня тыныд арес? Kenya tynyd ares? How old are you? Quel âge avez-vous ?
Мыным .... арес - Mynym ... ares I am ... years old J'ai ... ans
тауна - tawna please s'il te/vous plaît
тау - taw thanks merci
туж бадӟым тау - tuj badjym taw thanks so much merci beaucoup
ӟечкыласьком! - jechkylas'kom! congratulation! félicitations !
Валад-а? Valad-a?
Валады-а Valady-a?
Do you understand?
[plural, formal]
Tu comprends ?
Vous comprenez ?
Валамон-а? Valamon-a? Is it clear? Est-ce clair ?
Ӧй вала - Eï vala I don't understand Je ne comprends pas
Мон уг вераськиськы удмурт кылын
Mon ug veras'kis'ky Udmurt kylyn
I don't speak Udmurt Je ne parle pas oudmourte
Тон вераськиськод-а англи/француз кылын?
Ton veras'kis'kod-a Angli/Frantsuz kylyn?
Do you speak
English / French?
Parlez-vous
anglais / français ?
бен - ben yes oui
уг - ug no non
вождэс эн вае - vojdes en vae pardon, sorry
excuse me
désolé
excusez-moi
Юрттэ! Yurtte! Help! À l'aide ! Au secours !